Schoolvereniging

De GSR gaat uit van ‘GSR – Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad’. De Vereniging heeft als grondslag “de Bijbel die als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God wordt aanvaard.” De Vereniging staat in de traditie van het gereformeerde geloof zoals zich dat gevormd heeft sinds de Reformatie (artikel 4 van de statuten).

Alle ouders van leerlingen van de school en ook alle andere (meerderjarige) betrokkenen kunnen lid worden van de Vereniging. Meer informatie hierover leest u hier.

Raad van toezicht / bestuur

Het College van Bestuur (de bestuurder) is het bevoegd gezag van de GSR en verantwoordelijk voor het besturen van de school. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

 • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
 • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten;
 • het vastgestelde beleid en het gevoerde bestuur te toetsen aan regelgeving.

College van Bestuur:

 • Melle de Vries, bestuurder

Raad van Toezicht:

 • Hans Storm, voorzitter
 • Margit Blokhuis
 • Ankie van Tatenhove, vice-voorzitter
 • Harmen Hindriks
 • Coby van Veldhuizen
 • Nelisa van Helden

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende commissies:

 • Remuneratie: Hans Storm en Ankie van Tatenhove
 • Identiteit: Hans Storm en Ankie van Tatenhove
 • Onderwijs: Nelise van Helden en Coby van Veldhuizen
 • Audit: Harmen Hindriks en Margit Blokhuis
 • Huisvesting: Harmen Hindriks

ANBI-status

De GSR- Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad heeft sinds 12 november 2020 een ANBI-status. Meer informatie hierover vindt u hier.