Vrijwillige ouderbijdrage


De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen en die niet door de overheid worden betaald.

Een algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 65 per gezin wordt gevraagd voor activiteiten van de school die gericht zijn op het ontwikkelen en behouden van de identiteit. Voor leden van de schoolvereniging wordt op deze algemene vrijwillige ouderbijdrage de contributie in mindering gebracht.

Daarnaast willen we het onderwijs niet alleen binnen de schoolmuren geven, maar ook de school uit gaan om de leerlingen daadwerkelijk in contact te brengen met geschiedenis, natuur, cultuur en de geografische omgeving in steden, musea en tentoonstellingen. Voor deze activiteiten worden per leerjaar en opleiding specifieke bijdragen gevraagd, de bedragen kunt u vinden in het overzicht van vrijwillige bijdragen.

De school sluit met de ouders/verzorgers van de leerling een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. De ouders/verzorgers ontvangen deze overeenkomst met een  toelichtende brief in de eerste maanden van het schooljaar. Op de overeenkomst kan aangegeven worden welke vrijwillige ouderbijdragen de ouders willen betalen. De ouders/verzorgers wordt gevraagd de overeenkomst in te vullen en het toegezegde bedrag over te maken.

Als de bijdrage voor specifieke activiteiten niet wordt betaald, kan het mogelijk zijn dat de leerling wordt uitgesloten van de betreffende activiteiten.
Bij financiële bezwaren is een beroep mogelijk op de kwijtscheldings- en reductieregeling die is opgenomen in de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. Op de overeenkomst kan aangegeven worden welke vrijwillige ouderbijdragen de ouders willen betalen. Deze bedragen verschillen per opleiding, zie het   overzicht ouderbijdragen 2017-2018 (Rotterdam en Rijswijk).

Bij een beroep op het suppletiefonds (kwijtscheldings-/reductieregeling) wordt door ons navraag gedaan of u uitgezocht hebt of u bij de gemeente in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor de ouderbijdrage. Zie voor bijdrage vanuit de gemeente ook onze informatie op het ouderportaal (inloggen).