Aandacht voor de leerling; de zorgstructuur op de GSR  

 

Docent
Op de GSR vindt de begeleiding van de leerlingen primair plaats in de klas of (stam)groep. De leerlingenzorg is nadrukkelijk geïntegreerd in het onderwijs en is een verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten en onderwijsassistenten.

Mentor
Voor de leerling en de ouders is de mentor een centrale figuur binnen de school. De mentor is de contactpersoon. Elke leerling heeft een mentor. In de onderbouw is dat de klassenmentor, in de bovenbouw wordt een mentorgroep soms op een andere manier samengesteld. In het mentoraat is de mentor met name verantwoordelijk voor twee deelaspecten, namelijk leren leren en leren leven.

Zorgteam
Om de begeleiding goed vorm te geven zijn er zogenaamde zorgteams. In een zorgteam zitten deskundigen, die de mentoren en vakdocenten ondersteunen. De studiebegeleider en de counselor zijn daarin specialisten op het gebied van studieproblemen en van de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Zij ondersteunen mentoren in hun werk en springen bij in situaties die de mogelijkheden van een individuele mentor te boven gaan. In bijzondere situaties wordt vanuit een zorgteam advies gevraagd aan deskundigen in het ZAT (ZorgAdviesTeam)

Klik hier voor onze folder Leerlingbegeleiding Rotterdam

Klik hier voor ozne folder Leerlingbegeleiding Rijswijk

 

Huiswerkbegeleiding
Niet elke leerling slaagt erin om thuis voldoende rustig en geconcentreerd te werken. Wij hebben de mogelijkheid gecreëerd om leerlingen op school te laten blijven na afloop van de lessen en daar in alle rust aan het werk te gaan. Deze huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd door Lyceo (voorheen Instituut Schenkel) en valt dus onder haar verantwoordelijkheid. (www.lyceo.nl/52-huiswerkbegeleiding-rotterdam-gsr/)

Steunpunt Zorg
We hebben Steunpunt Zorg. Dit is een expertise- en een dienstencentrum, dat naast het opstellen van beleidsvoorstellen de zorgteams specialistische ondersteuning biedt. Daarnaast geeft dit steunpunt in samenwerking met de GSR-academie voorlichting en trainingen aan docenten en mentoren.